A Pre-Socratic Fragment: Empedocles

David Myatt

A Pre-Socratic Fragment: Empedocles

Text

ἔστιν Ἀνάγκης χρῆμα, θεῶν ψήφισμα παλαιόν,
ἀίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὅρκοις·
εὖτέ τις ἀμπλακίηισι φόνωι φίλα γυῖα μιήνηι,
νείκεΐ θ’ ὅς κε ἐπίορκον ἁμαρτήσας ἐπομόσσηι,
δαίμονες οἵτε μακραίωνος λελάχασι βίοιο,
τρίς μιν μυρίας ὧρας ἀπὸ μακάρων ἀλάλησθαι,
φυομένους παντοῖα διὰ χρόνου εἴδεα θνητῶν
ἀργαλέας βιότοιο μεταλλάσσοντα κελεύθους.
αἰθέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει,
πόντος δ’ ἐς χθονὸς οὖδας ἀπέπτυσε, γαῖα δ’ ἐς αὐγὰς
ἠελίου φαέθοντος, ὁ δ’ αἰθέρος ἔμβαλε δίναις·
ἄλλος δ’ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες.
τῶν καὶ ἐγὼ νῦν εἰμι, φυγάς θεόθεν καὶ ἀλήτης,
Νείκεϊ μαινομένωι πίσυνος.

Die Fragmente der Vorsokratiker, Diels-Kranz, B115

Translation

There exists an insight by Ananke, an ancient resolution
Of the gods, immutable and sealed by vows,
Regarding when one of the daimons – those whose allotted portion of life is long –
Has their own hands stained from murder
Or who, once having sworn an oath, because of some feud breaks that oath.
For they shall for ten thousand tripled seasons wander away from the beautified,
Begotten during that period in all manner of mortal form
And exchanging during that voyage one vexation for another:

The fierce Ætherials chase them to the Sea,
The Sea spits them out onto dusty ground,
Gaia hurls them to the burning light of the Sun
Who flings them back to those swirling Ætherials.
Moved from one to the other, all detest them.

I am one of those, a vagabond in exile from the gods
Who has to rely on strongful Disagreement.

Notes

Ananke (Ἀνάγκης) is the primordial goddess of incumbency; that is, of wyrd – of that which is beyond, and the origin of, what we often describe as our Fate as a mortal being.

The usual translation of “necessity” – as for example by Copenhaver in section 1 of tractate III of the Corpus Hermeticum [1] obscures both the subtle esotericism evident in that ἱερός λόγος and what Empedocles wrote centuries earlier about Ἀνάγκης. [2]

Disagreement (νεῖκος) is – according to what we can adduce of the philosophy of Empedocles from the fragments of his writings that we possess – a fundamental principle, and one understood in relation to another fundamental principle, Φιλότης, expressive as they both are of the logos (λόγος) by which we can possibly apprehend the workings of the cosmic order (κόσμος). However, the common translations – of ‘strife’ and ‘love’ respectively – do not in my view express what Empedocles seems to be trying to convey, which is ‘disagreement’ and ‘fellowship’ (a communal or kindred working-together in pursuit of a common interest or goal). For while disagreement sometimes disrupts fellowship, it is often necessary as the genesis of productive change.

Thus, just as Odysseus had to rely on the support of Athena, who disagreed with how Poseidon treated Odysseus, so does the ‘vagabond in exile from the deities/the gods’ have to rely on disagreements among the immortals to end their own exile.

Which expression of how the immortal deities (θεοὶ) often differ and of how the Fate of mortals depend on those deities and, quite often on disagreements between them, exemplifies the ethos of Ancient Greece.

David Myatt
2017

This is a slightly revised version of a comment published in my 2015 translation of and commentary on the ἱερός λόγος tractate of the Corpus Hermeticum.

°°°

[1] B. Copenhaver. Hermetica. Cambridge University Press. 1992.

[2] The Greek text of tractate III:1 is

Δόξα πάντων ὁ θεὸς καὶ θεῖον καὶ φύσις θεία. ἀρχὴ τῶν ὄντων ὁ θεός, καὶ νοῦς καὶ φύσις καὶ ὕλη, σοφία εἰς δεῖξιν ἁπάντων ὤν· ἀρχὴ τὸ θεῖον καὶ φύσις καὶ ἐνέργεια καὶ ἀνάγκη καὶ τέλος καὶ ἀνανέωσις. ἧν γὰρ σκότος ἄπειρον ἐν ἀβύσσωι καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα λεπτὸν νοερόν, δυνάμει θείαι ὄντα ἐν χάει. ἀνείθη δὴ φῶς ἅγιον καὶ ἐπάγη <ὑφ’ ἅμμωι> ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας στοιχεῖα καὶ θεοὶ πάντες <καταδιερῶσι> φύσεως ἐνσπόρου.

A.D. Nock & A-J. Festugiere, Corpus Hermeticum, Paris, 1972

In my translation I have endeavoured to express something of the classical mysticism which this tractate, in particular, embodies:

“The numen of all beings is theos: numinal, and of numinal physis.
The origin of what exists is theos, who is Perceiveration and Physis and Substance:
The sapientia which is a revealing of all beings.
For the numinal is the origin: physis, vigour, incumbency, accomplishment, renewance.

In the Abyss, an unmeasurable darkness, and, by the influence of the numen,
Water and delicate apprehending Pnuema, there, in Kaos.
Then, a numinous phaos arose and, from beneath the sandy ground,
Parsements coagulated from fluidic essence.
And all of the deities <particularize> seedful physis.”

My commentary on the text – in Corpus Hermeticum: Eight Tractates, 2017, ISBN 978-1976452369 – explains my interpretations of words such as δόξα, νοῦς, σοφία, ἐνέργεια, and δύναμις.


Source: https://davidmyatt.wordpress.com/empedocles/


Advertisements

Another Iconoclastic Translation

David Myatt

°°°°°°°°°

DW Myatt: The Beatitudes
(pdf)

The document contains David Myatt’s translation of and commentary on The Beatitudes, {1} which part of the New Testament – Matthew 5:1–10 – is an iconic part of the Christian religion.

As with his other iconoclastic translations – such as from the Corpus Hermeticum {2} and The Gospel Of John {3} – he provides a new and refreshingly different insight into an ancient text.

However, readers should be aware that Myatt’s commentary on the Greek text of The Beatitudes relies heavily on his commentary on the Greek text of the Gospel of John {3} and on his commentaries on the Greek texts of the Corpus Hermeticum which he has translated {2}.

RDM Crew
June 2018

°°°°°°°

{1} https://davidmyatt.wordpress.com/2018/03/30/the-beatitudes/

{2} https://davidmyatt.wordpress.com/corpus-hermeticum/

{3} https://davidmyatt.wordpress.com/gospel-according-to-john/


A Very Different Perspective

odal3

°°°°°°°°°

A Very Different Perspective
(pdf)

The compilation conveniently gathers together articles published in late 2017 and early 2018 all but one of which discuss or which review some of David Myatt’s recent books and essays. The articles draw attention to or explain various aspects of Mr Myatt’s philosophy and metaphysical writings such as his usage of terms such as “the numinous” and the “new pagan metaphysics” which he has proposed.

The one exception is the article titled Decoding The Life Of Myatt which provides an overview of Mr Myatt’s controversial life.

As the authoress of one of the articles included notes, “there is a cultural revolution in the truths embedded in the book Regarding Western Paganism And Hermeticism and in the [Myattian] texts referenced therein. But whether such truths can replace the prevalent and mistaken belief that Christianity is somehow the embodiment of Western culture remains to be seen.”

As noted in another article also included, recent works by Myatt provide “an intellectual basis for a new, an enlightened, paganism firmly rooted in an understanding of our debt to Greco-Roman, pagan, culture.”


Book Review: Western Paganism And Hermeticism

odal3

°°°°°°°

Regarding Western Paganism And Hermeticism
(pdf)

The book, available as a gratis open access pdf document, is comprised of nine essays by various authors which deal with or which review David Myatt’s translations of Hermetic texts and his two recent books Classical Paganism And The Christian Ethos and Tu Es Diaboli Ianua; plus – as an appendix – a reprint of Myatt’s relevant article Concerning ἀγαθός and νοῦς in the Corpus Hermeticum.

In her Preface, the editor – authoress of one of the essays in the book – succinctly expresses the raison d’etre of those Myatt books and translations of Hermetic texts, and also of the included essays, writing that

“Myatt’s thesis […] is that Western paganism is essentially the classical paganism of Ancient Greece and Rome and represents the ethos of the culture of the West, which ethos the Hebraic religion of Christianity supplanted. It is our view that those translations, the associated commentaries, and such books enable an insight into, and thus the evolution of, Western culture.”

She also quotes from one of those essays – Re-discovering Western Paganism – whose authors wrote that Myatt’s translations of classical and hermetic texts “when studied together enable us to appreciate and understand the classical, pagan, ethos and thence the ethos of the West itself.”

Collectively the essays present a decidedly new view of Western paganism which is contrary to that of Western neopagan revivals (sometimes described as contemporary Western paganism) and which neopagan revivals mostly devolve around ancient named gods and goddesses, such as those of Viking or Germanic mythology or those associated with Celtic legends of ancient Britain and Ireland. In addition, such modern revivals often involve romanticized rituals and ceremonies such as those now associated with the self-described Druids at Stonehenge during Summer Solstice sunrise at Stonehenge.

As the authoress of the eighth essay – A New Pagan Metaphysics – explains, referencing Myatt’s books Classical Paganism And The Christian Ethos and Tu Es Diaboli Ianua as well as his essay From Mythoi To Empathy, this new view of Western paganism is an evolution, a move away from perceiving paganism in terms of mythology and legends to a modern philosophical, ethical, and rational understanding of it. This understanding is of καλὸς κἀγαθός – of nobility of personal character – and which Ancient Greek expression, according to Myatt, represents the ethos of not only Greco-Roman culture but also the non-Christian West. As Myatt notes in his Tu Es Diaboli Ianua, it involves

“an awareness and acceptance of one’s civic duties and responsibilities undertaken not because of any personal benefit (omni utilitate) that may result or be expected, and not because an omnipotent deity has, via some written texts, commanded it and will punish a refusal, but because it is the noble, the honourable – the gentlemanly, the lady-like, the human – thing to do.”

The book therefore takes us on a journey to a different – and for many of us to a new – world, far away from the religious attitudes of the old world as evoked, not only by Christianity, but also by neopaganism with its rituals, mythologies, polytheism and – in some manifestations – ‘magical’ spells, charms, and beliefs.

This new world is, as the authoress of the seventh essay – Suffering, Honour, And The Culture Of The West – makes clear, one where personal honour reigns manifesting as it does what is ethical and noble and ineluctably Western.

The book is highly recommended.

Kerri Scott
March 2018


Myatt’s Translation of Sappho

Sappho, depicted on Attic red-figure kalathos, c. 470 BCE. Provenance: Akragas (Sicily) and currently in Staatliche Antikensammlungen, Munich

°°°°°°°

Myatt – or rather, his translation of some of the fragments of the poetry of Sappho as recorded by Mr Richard Moult et al under the titles Sappho: Poetic Fragments I, II, III – gets a mention in a chapter of the book Orienting Feminism: Media, Activism and Cultural Representation published by the academic press Palgrave Macmillan in 2018. The chapter in question (pp.137-153) is by Siobhan Hodge and titled Sappho in Cyberspace.

For the curious, here is a copy of David Myatt’s translation of Sappho: https://regardingdavidmyatt.files.wordpress.com/2018/03/sappho-poetic-fragments-v1.pdf

For the even more curious, the recordings by Moult et al are available (as of March 2018) at (i) https://www.youtube.com/watch?v=TdAVliim57c and (ii) https://www.youtube.com/watch?v=uARVfV7mngs and (iii) https://www.youtube.com/watch?v=gHKfNVzKSkc


Image credit:
Sappho, depicted on Attic red-figure kalathos, c. 470 BCE.
Provenance: Akragas (Sicily) and currently in Staatliche Antikensammlungen, Munich


Western Paganism And Hermeticism, Third Edition

De Vita Coelitus Comparanda

°°°°°°°

The third edition of the compilation Regarding Western Paganism And Hermeticism is now available. It includes two additional articles On Native Egyptian Influence In The Corpus Hermeticum, and A New Pagan Metaphysics.

The compilation is of recent articles about Western paganism and hermeticism, indebted as those articles are to Myatt’s translations of texts from the ancient Corpus Hermeticism and his post-2013 writings such as his book Classical Paganism And The Christian Ethos. Myatt’s thesis in that book is that Western paganism is essentially the classical paganism of Ancient Greece and Rome and represents the ethos of the culture of the West, which ethos the Hebraic religion of Christianity supplanted. It is our view that those translations, the associated commentaries, and such books enable an insight into, and thus the evolution, of Western culture.

Regarding Western Paganism And Hermeticism
(pdf)

°°°°°°°°°

Contents:

° Preface
° Re-discovering Western Paganism
° An Insight Into Pagan Mysticism
° Regarding Myatt’s Hermetica
° The Divine Pymander
° Myatt’s Monas – A New Translation of Corpus Hermeticum IV
° On Native Egyptian Influence In The Corpus Hermeticum.
° Suffering, Honour, And The Culture Of The West
° A New Pagan Metaphysics

Appendix I – Concerning ἀγαθός and νοῦς in the Corpus Hermeticum
Appendix II – A Review Of Myatt’s ‘Classical Paganism And The Christian Ethos’

°°°°°

All the articles included in the book were issued under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International license, which license allows for both commercial and non-commercial republication under the terms of that license.


Image credit:

The beginning of the twenty-sixth chapter of the book De Vita Coelitus Comparanda by Marsilii Ficini published in 1489 CE. Quomodo per inferiora superioribus exposita deducantur superiora, et per mundanas materias mundana potissimum dona. [How, when what is lower is touched by what is higher, the higher is cosmically presenced therein and thus gifted because cosmically aligned.]


A Review of Tu Es Diaboli Ianua

De Vita Coelitus Comparanda

The 39 page essay which is spectacularly titled Tu Es Diaboli Ianua {1} is David Myatt’s latest philosophical offering. In his Exordium – a preface by any other name – he outlines the questions which he answers in the essay. The questions are

“is Christianity a suitable presencing of the numinous… If it is not, then could that religion be reformed, by developing a Johannine Weltanschauung…Would such a reformation be a suitable presencing of the numinous, and if not, then what non-Christian alternatives – such as a paganus metaphysics – exist, and what is the foundation of such an alternative.”

He writes that the essay compliments his book Classical Paganism And The Christian Ethos.

While his answers are somewhat convoluted and decidedly scholarly and thus other-worldly – given the copious quotations in ancient and Hellenic Greek and his own translations – he raises many interesting issues relevant to the “real world” which most of us inhabit. For he writes that

“the problem is – or so it seems to me – in impersonal written texts. Or, more precisely, in denotatum, and thus in assigning terms – in using words – to describe an apprehension of the numinous. Which leads us to the fundamental difference between a religious apprehension of the numinous – based on received and venerated texts, on exegesis – and the paganus apprehension of the numinous as manifest in Greco-Roman culture.”

And also that

[Greco-Roman] “paganism will be examined for two reasons. Firstly, because it is manifest in a multiplicity of primary sources – from Homer to Hesiod to Cicero and beyond – and secondly because Greco-Roman culture is inextricably bound to the culture of the West and formed the basis for the European Renaissance that emerged in the 14th century, one aspect of which was a widespread appreciation of classical Art, of classical literature, and of texts such as the Corpus Hermeticum.”

Having criticized Christianity, he also declaims that an important aspect of Greco-Roman paganism is a respect for ancestral custom, writing in the last section of the last chapter that the new ‘numinous metaphysics’ he proposes includes “a spiritual and interior (and thus not political) understanding and appreciation of our own Ancestral Culture.”

Which statement about Western ancestral culture is profoundly “politically incorrect” and will be music to the ears of those few intellectuals who still champion the culture of the West.

That said, the essay is not without its problems. One is that given the copious quotations in ancient and Hellenic Greek it is, as with his book Classical Paganism And The Christian Ethos, difficult to classify and difficult to discern who the intended audience is. As we wrote in our review of that book, “many of those interested in Western paganism as a new way of life or as a modern, non-Christian, spirituality may find [this essay] too academic or too boring; while those academically interested in such matters will doubtless turn to other authors given Myatt’s experiential Faustian quests, his iconoclasm, his often underserved reputation, and thus his exclusion from academia.”

Personally, we think Myatt is simply making publicly available the result of his metaphysical questioning while also, as with his Classical Paganism And The Christian Ethos, intending this new essay for those few Western individuals who, interested in re-discovering their Western pagan heritage, have been looking for the intellectual foundations of that pagan culture.

A second problem is that his conclusion – his description of his new pagan metaphysics – is brief to the point of almost being obscure, occupying as it does a short statement in the final paragraph, with no explanations provided.

But perhaps, given Myatt’s criticism of denotatum (words, and naming, by any other name) and his statement that “the culture of pathei-mathos has moved us, or can move us, beyond anthropomorphic deities, whether male or female; beyond myths and legends; beyond reliance on texts regarded as sacred and/or as divinely inspired; and even beyond the need for denotatum and religion” then this short statement that such “is the numinous” is all that is required.

R.S & K.S
December, 2017

{1} A copy of Myatt’s essay is available here: https://regardingdavidmyatt.files.wordpress.com/2018/06/tua-es-diaboli-ianua.pdf


Image credit: The beginning of the twenty-sixth chapter of the book De Vita Coelitus Comparanda by Marsilii Ficini published in 1489 CE