A Pre-Socratic Fragment: Empedocles

David Myatt

A Pre-Socratic Fragment: Empedocles

Text

ἔστιν Ἀνάγκης χρῆμα, θεῶν ψήφισμα παλαιόν,
ἀίδιον, πλατέεσσι κατεσφρηγισμένον ὅρκοις·
εὖτέ τις ἀμπλακίηισι φόνωι φίλα γυῖα μιήνηι,
νείκεΐ θ’ ὅς κε ἐπίορκον ἁμαρτήσας ἐπομόσσηι,
δαίμονες οἵτε μακραίωνος λελάχασι βίοιο,
τρίς μιν μυρίας ὧρας ἀπὸ μακάρων ἀλάλησθαι,
φυομένους παντοῖα διὰ χρόνου εἴδεα θνητῶν
ἀργαλέας βιότοιο μεταλλάσσοντα κελεύθους.
αἰθέριον μὲν γάρ σφε μένος πόντονδε διώκει,
πόντος δ’ ἐς χθονὸς οὖδας ἀπέπτυσε, γαῖα δ’ ἐς αὐγὰς
ἠελίου φαέθοντος, ὁ δ’ αἰθέρος ἔμβαλε δίναις·
ἄλλος δ’ ἐξ ἄλλου δέχεται, στυγέουσι δὲ πάντες.
τῶν καὶ ἐγὼ νῦν εἰμι, φυγάς θεόθεν καὶ ἀλήτης,
Νείκεϊ μαινομένωι πίσυνος.

Die Fragmente der Vorsokratiker, Diels-Kranz, B115

Translation

There exists an insight by Ananke, an ancient resolution
Of the gods, immutable and sealed by vows,
Regarding when one of the daimons – those whose allotted portion of life is long –
Has their own hands stained from murder
Or who, once having sworn an oath, because of some feud breaks that oath.
For they shall for ten thousand tripled seasons wander away from the beautified,
Begotten during that period in all manner of mortal form
And exchanging during that voyage one vexation for another:

The fierce Ætherials chase them to the Sea,
The Sea spits them out onto dusty ground,
Gaia hurls them to the burning light of the Sun
Who flings them back to those swirling Ætherials.
Moved from one to the other, all detest them.

I am one of those, a vagabond in exile from the gods
Who has to rely on strongful Disagreement.

Notes

Ananke (Ἀνάγκης) is the primordial goddess of incumbency; that is, of wyrd – of that which is beyond, and the origin of, what we often describe as our Fate as a mortal being.

The usual translation of “necessity” – as for example by Copenhaver in section 1 of tractate III of the Corpus Hermeticum [1] obscures both the subtle esotericism evident in that ἱερός λόγος and what Empedocles wrote centuries earlier about Ἀνάγκης. [2]

Disagreement (νεῖκος) is – according to what we can adduce of the philosophy of Empedocles from the fragments of his writings that we possess – a fundamental principle, and one understood in relation to another fundamental principle, Φιλότης, expressive as they both are of the logos (λόγος) by which we can possibly apprehend the workings of the cosmic order (κόσμος). However, the common translations – of ‘strife’ and ‘love’ respectively – do not in my view express what Empedocles seems to be trying to convey, which is ‘disagreement’ and ‘fellowship’ (a communal or kindred working-together in pursuit of a common interest or goal). For while disagreement sometimes disrupts fellowship, it is often necessary as the genesis of productive change.

Thus, just as Odysseus had to rely on the support of Athena, who disagreed with how Poseidon treated Odysseus, so does the ‘vagabond in exile from the deities/the gods’ have to rely on disagreements among the immortals to end their own exile.

Which expression of how the immortal deities (θεοὶ) often differ and of how the Fate of mortals depend on those deities and, quite often on disagreements between them, exemplifies the ethos of Ancient Greece.

David Myatt
2017

This is a slightly revised version of a comment published in my 2015 translation of and commentary on the ἱερός λόγος tractate of the Corpus Hermeticum.

°°°

[1] B. Copenhaver. Hermetica. Cambridge University Press. 1992.

[2] The Greek text of tractate III:1 is

Δόξα πάντων ὁ θεὸς καὶ θεῖον καὶ φύσις θεία. ἀρχὴ τῶν ὄντων ὁ θεός, καὶ νοῦς καὶ φύσις καὶ ὕλη, σοφία εἰς δεῖξιν ἁπάντων ὤν· ἀρχὴ τὸ θεῖον καὶ φύσις καὶ ἐνέργεια καὶ ἀνάγκη καὶ τέλος καὶ ἀνανέωσις. ἧν γὰρ σκότος ἄπειρον ἐν ἀβύσσωι καὶ ὕδωρ καὶ πνεῦμα λεπτὸν νοερόν, δυνάμει θείαι ὄντα ἐν χάει. ἀνείθη δὴ φῶς ἅγιον καὶ ἐπάγη <ὑφ’ ἅμμωι> ἐξ ὑγρᾶς οὐσίας στοιχεῖα καὶ θεοὶ πάντες <καταδιερῶσι> φύσεως ἐνσπόρου.

A.D. Nock & A-J. Festugiere, Corpus Hermeticum, Paris, 1972

In my translation I have endeavoured to express something of the classical mysticism which this tractate, in particular, embodies:

“The numen of all beings is theos: numinal, and of numinal physis.
The origin of what exists is theos, who is Perceiveration and Physis and Substance:
The sapientia which is a revealing of all beings.
For the numinal is the origin: physis, vigour, incumbency, accomplishment, renewance.

In the Abyss, an unmeasurable darkness, and, by the influence of the numen,
Water and delicate apprehending Pnuema, there, in Kaos.
Then, a numinous phaos arose and, from beneath the sandy ground,
Parsements coagulated from fluidic essence.
And all of the deities <particularize> seedful physis.”

My commentary on the text – in Corpus Hermeticum: Eight Tractates, 2017, ISBN 978-1976452369 – explains my interpretations of words such as δόξα, νοῦς, σοφία, ἐνέργεια, and δύναμις.


Source: https://davidmyatt.wordpress.com/empedocles/


Advertisements

Another Iconoclastic Translation

David Myatt

°°°°°°°°°

DW Myatt: The Beatitudes
(pdf)

The document contains David Myatt’s translation of and commentary on The Beatitudes, {1} which part of the New Testament – Matthew 5:1–10 – is an iconic part of the Christian religion.

As with his other iconoclastic translations – such as from the Corpus Hermeticum {2} and The Gospel Of John {3} – he provides a new and refreshingly different insight into an ancient text.

However, readers should be aware that Myatt’s commentary on the Greek text of The Beatitudes relies heavily on his commentary on the Greek text of the Gospel of John {3} and on his commentaries on the Greek texts of the Corpus Hermeticum which he has translated {2}.

RDM Crew
June 2018

°°°°°°°

{1} https://davidmyatt.wordpress.com/2018/03/30/the-beatitudes/

{2} https://davidmyatt.wordpress.com/corpus-hermeticum/

{3} https://davidmyatt.wordpress.com/gospel-according-to-john/


A Very Different Perspective

odal3

°°°°°°°°°

A Very Different Perspective
(pdf)

The compilation conveniently gathers together articles published in late 2017 and early 2018 all but one of which discuss or which review some of David Myatt’s recent books and essays. The articles draw attention to or explain various aspects of Mr Myatt’s philosophy and metaphysical writings such as his usage of terms such as “the numinous” and the “new pagan metaphysics” which he has proposed.

The one exception is the article titled Decoding The Life Of Myatt which provides an overview of Mr Myatt’s controversial life.

As the authoress of one of the articles included notes, “there is a cultural revolution in the truths embedded in the book Regarding Western Paganism And Hermeticism and in the [Myattian] texts referenced therein. But whether such truths can replace the prevalent and mistaken belief that Christianity is somehow the embodiment of Western culture remains to be seen.”

As noted in another article also included, recent works by Myatt provide “an intellectual basis for a new, an enlightened, paganism firmly rooted in an understanding of our debt to Greco-Roman, pagan, culture.”


Azoth Sumor

Richard Moult, Azoth Sumor

There is an apocryphal story circulating among the O9A cognoscenti that when Richard Moult, decades ago, successfully emerged from the three month ordeal of The Rite of Internal Adept his then partner on meeting him exclaimed that in appearance and demeanour he had morphed into a certain ‘Anton Long’.

A story which Moult’s later painting Azoth Sumor might be taken to represent, for here is an older Adept – similar in appearance to both his aged self and his then paternal mentor – fishing (perhaps in some remote Scottish glen) by “the living water” (Azoth) and which flowing water is full of faces, of masks reminiscent of one part (Melpomene, the Muse of Tragedy) of the “comedy and tragedy theatrical masks” that have for decades been adopted by Western theatres and which, as Sock and Buskin, go back centuries to Greco-Roman times.

Overseeing the Azoth Sumor scene is a smiling “man in the moon” perhaps in intimation of how feeble we mere mortals are in believing in our mortal endeavours and quests.

Yet whatever interpretation we may impose on the image it remains something of a mystery: an archetypal (and a sinisterly-numinous) presencing which words almost invariably fail to describe but which one of our own dreamscapes may, one day, remind us of.

As such, the image is a powerful archetypal presencing and an example of the superb sinisterly-numinous artistry of Mr Richard Moult, an artistry exemplified in his book of Tarot archetypes titled Non Est Secundus Quia Unus Est. {1}

R.S.
2018 ev

{1} See https://starred-desert.com/non-est-secundus-quia-unus-est/

°°°°°°°°°

Image credit: Azoth Sumor, by Richard Moult
A high resolution version is available at https://starred-desert.com/paintings/


Related:

Atu XX

Quod Superius Est Sicut Quod Inferius

7FW: A Modern Guide


Myatt: A Non-Terrestrial View

David Myatt

David Myatt

°°°°°°°°°

Editorial Note: The following essay by David Myatt was written in 2015 and in our view well expresses a core part of his weltanschauung – the philosophy of pathei-mathos – regarding our human nature, the importance of empathy, and the potential he believes we humans possess to consciously change and thence evolve as a sentient species.

The essay in included in the work edited by Rachael Stirling titled Such Respectful Wordful Offerings As This: Selected Essays Of David Myatt. The book is available as a gratis open access pdf file {1} and as a printed book {2}.

RDM Crew
April 2018

{1} https://regardingdavidmyatt.files.wordpress.com/2018/04/wordful-offerings-dwm-print-v3a.pdf

{2} Such Respectful Wordful Offerings As This. 72 pages. CreateSpace. 2017. ISBN 978-1978374355

°°°°°°°°°

A Non-Terrestrial View

Several times, in the last decade or so, I have – when considering certain current events, and social change, and the activities, policies, and speeches, of certain politicians – often asked myself a particular question: What impression or what conclusions would a non-terran (a hypothetical visiting alien from another star-system) have of or draw from those events, such social change, and those politicians? And what, therefore, would be the conclusions that such a non-terran would make regarding our nature, our human character, as a species?

Which answers seemed to me to depend on what criteria – ethical, experiential, ontological, and otherwise – such a non-terran might employ. Would, for instance, the home-world of such a non-terran be a place of relative peace and prosperity which, having endured millennia of conflict and war, had evolved beyond conflict and war and had also ended poverty? Would, for instance, such a non-terran view matters dispassionately, having evolved such that they are always able to control – or have developed beyond – such strong personal emotions as now, as for all of our human history, so often still seem to overwhelm we humans leading us and having led us to be selfish, to lie, to cheat, to manipulate, to use violence – and sometimes kill – in order to fulfil a personal desire?

The criteria I now (post-2011) apply to this hypothetical scenario are those derived from my own experience, and from reflecting over several years upon that experience, which criteria are of course subjective, personal, and it is thus no coincidence that they now are reflected in my philosophy of pathei-mathos. Thus the ethics I assume such an interstellar space-faring sentient non-terran might adhere to are based on honour and the apprehension of suffering and hubris that empathy provides; just as the ontology derives from a numinous awareness of how causal and fallible and transient every sentient life is in respect of the vastness of the cosmos (spatially and in terms of aeons of causal time), with such ethics and ontology a natural consequence of such a culture whose genesis is that pathei-mathos – ancestral, individual, societal – that derives from millennia of suffering, conflict, war, poverty, and oppression.

Furthermore, my reflexion on the past fifty years of human space exploration leads me to further conclude that we as a species – and perhaps every sentient species – can only venture forth, en masse, to explore and colonize new worlds when certain social and political conditions exist: when we, when perhaps every sentient species, have matured sufficiently to be able to, as individuals, control ourselves (without any internal or external coercion deriving from laws or from some belief be such belief ideological, political, or religious) and thus when we use reason and empathy as our raison d’etre and not our emotions, our desires, our egoism or some -ism or some -ology or some faith that we accept or believe in or need. For despite the technology making such space exploration and colonization now feasible for us (if only currently within our solar system) we lack the political will, the social desire, the trans-national cooperation, the vision, to realize it even given that our own habitable planet is slowly undergoing a transformation for the worse wrought by ourselves. All we have – decades after the landings on the Moon – are a few individuals inhabiting and only for a while just one Earth-orbiting space station and a few small-scale, theorized, human landings on Mars a decade or more in the future. For instead of such a vision of a new frontier which frontier a multitude of families can settle and which can be the genesis of new cultures and new human societies, all we have had in the past fifty years is more of the same: regional wars and armed conflicts; invasions, violent coups and revolutions; violent protests, the killing and imprisonment and torture of protestors and dissenters; political propaganda for this political cause or that; exploitation of resources and of other humans; terrorism, murder, rape, theft, and greed.

              How then would my hypothetical space-faring alien judge us as a species, and how would such a non-terran view such squabbles – political, social, ideological, religious, and be they violent or non-violent – and such poverty, inequality, corruption, and oppression, as still seem to so bedevil almost all societies currently existing on planet Earth?

In addition, how would we as individuals – and how would our governments – interact with, and treat, such an alien were such an alien, visiting Earth incognito, to be discovered? Would we treat such an alien with respect, with honour: as a non-threatening ambassador from another world? Would any current government on Earth willingly and openly and world-wide acknowledge the existence of such extra-terrestrial life and allow Earth ambassadors from any country, and scientists, and the media, full and open access to such an alien sentient being? I have my own personal intuition regarding answers to such questions.

But, remaining undiscovered, what would our visiting alien observer report regarding Earth and ourselves on their return to their own planet? Again, I have my own personal intuition regarding answers to such questions. Which answers could well be that we are an aggressive, still rather primitive and very violent, species best avoided until such time as we might outwardly demonstrate – through perhaps having numerous peaceful, cooperating, colonies on other worlds – that we have culturally and personally, in moral terms, advanced.

Which rather – to me at least – places certain current events, social change by -isms, by -ologies through disruption and violence and via revolution, and the activities, policies, and speeches, of certain politicians, and armed conflicts, into what I intuit is a necessary cosmic, non-terran, perspective. Which perspective is of us as a species still evolving; as having the potential and now the means to further and to consciously, and as individuals, to so evolve.

Will we do this? And how? Again, my answer – fallible as it is, repeated by me as it hereby is, and born as it is from my own pathei-mathos – is that it could well begin with us as individuals consciously deciding to change through cultivating empathy and viewing ourselves and our world in the perspective of the cosmos. Which perspective is of our smallness, our fallibility, our mortality, and of our appreciation of the numinous and thus of the need to avoid the error of hubris; an error which we mortals, millennia following millennia, have always made and which even now – even with our ancestral world-wide culture of pathei-mathos – we still commit day after day, year after year, and century after century, enshrined as such hubris seems to be in so many politicians; in -isms and -ologies; in disruptive and violent social change and revolutions; in armed conflicts, and in our very physis as human individuals: an apparently unchanged physis which so motivates so many of us to still be egoistic, to lie, to cheat, to steal, to murder, to manipulate, to be violent, and to often be motived by avarice, pride, jealousy, and a selfish sexual desire.

As someone, over one and half-thousand years ago, wrote regarding human beings:

τοῖς δὲ ἀνοήτοις καὶ κακοῖς καὶ πονηροῖς καὶ φθονεροῖς καὶ πλεονέκταις καὶ φονεῦσι καὶ ἀσεβέσι πόρρωθέν εἰμι͵ τῷ τιμωρῷ ἐκχωρήσας δαίμονι͵ ὅστις τὴν ὀξύτητα τοῦ πυρὸς προσβάλλων θρώσκει αὐτὸν αἰσθητικῶς καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὰς ἀνομίας αὐτὸν ὁπλίζει͵ ἵνα τύχῃ πλείονος τιμωρίας͵ καὶ οὐ παύεται ἐπ΄ ὀρέξεις ἀπλέ τους τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων͵ ἀκορέστως σκοτομαχῶν͵ καὶ τοῦ τον βασανίζει͵ καὶ ἐπ΄ αὐτὸν πῦρ ἐπὶ τὸ πλεῖον αὐξάνει

“I keep myself distant from the unreasonable, the rotten, the malicious, the jealous, the greedy, the bloodthirsty, the hubriatic, instead, giving them up to the avenging daemon, who assigns to them the sharpness of fire, who visibly assails them, and who equips them for more lawlessness so that they happen upon even more vengeance. For they cannot control their excessive yearnings, are always in the darkness – which tests them – and thus increase that fire even more.” [1]

Which is basically the same understanding that Aeschylus revealed in his Oresteia trilogy many centuries before: the wisdom of pathei-mathos and the numinous pagan allegory of Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες [2], and which wisdom was also described by Milton over a millennia later by means of another allegory:

The infernal Serpent; he it was, whose guile,
Stirred up with envy and revenge, deceived
The mother of mankind.

David Myatt
2015

[1] Poemandres, 23. Corpus Hermeticum. Translated by David Myatt in Poemandres, A Translation and Commentary. 2014.

Editorial Note: Myatt’s translation and commentary of the Pymander part of the Corpus Hermeticum is, as of 2018, included in his book Corpus Hermeticum: Eight Tractates. 190 pages. CreateSpace. 2017. ISBN 978-1976452369

[2] Aeschylus (attributed), Prometheus Bound, 515-6

τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος.
Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ Ἐρινύες

Who then compels to steer us?
Trimorphed Moirai with their ever-heedful Furies


Myatt And The Renaissance of Western Culture

odal3

°°°°°°°°°

Western Paganism And Hermeticism:
Myatt And The Renaissance of Western Culture

A printed version of the Third Edition of this 2018 work, edited by Rachael Stirling, is now available: ISBN-13: 978-1986027809.

A gratis Open Access pdf file of the Third Edition is also available:

Western Paganism And Hermeticism
(pdf)

The following “politically incorrect” quotation, from the chapter titled Re-discovering Western Paganism by R. Parker, sets the context for the contents of the book.

“While laudable, the attempt in recent times by some Europeans to rediscover the pagan ethos of their ancestors – exemplified in certain (but not all) neopagan groups and weltanschauungen – and thus distance themselves from Hebraic spirituality, is not and never can be, in our view, effective in reconnecting us to the ethos of the West for two reasons. First, because such attempts (at least so far) do not exemplify, do not manifest, the spiritual ethos of the West, founded as that is on the culture and spirituality of ancient Greece and Rome. Second, because they generally do not take into account how the ethos of the West has itself been distorted by a Hebraicism that is not only spiritual but is now, and has been for over a century, cultural.

This cultural Hebraicism is a mode of thinking and action in which Hebrews – ancient and modern – and their beliefs, and those of their followers and disciples, are taken as the type, the moral ideal, to be aspired to and lauded. In the case of ancient Hebrews and their beliefs, the type, the ideal is evident in the Bible (both Old and New Testaments), and in latter-day interpretations of the Bible. In the case of modern Hebrews and their disciples, the type, the ideal, derives from (a) the dogma of ‘equality of races’ – ultimately derived from Marxism, sociology, and what has been termed ‘social anthropology’, with the belief being that all ethnicities have the same abilities, intelligence, potential, and human character – and from (b) the religious-like remembrance of and compulsory teaching regarding the Shoah, together with a hypocritical championing of ethnic awareness and ancestral traditions for all ethnicities except native European (‘White’) peoples, which ethnic awareness of, and its promotion among, native European peoples is considered ‘hatred’, ‘racist’, ‘extremist’ and is increasing censored and outlawed in the lands of the West with the Hebraic reasoning being that such ethnic awareness of, and its promotion among, native European peoples gave rise to colonialism, to fascism and National Socialism and thus to the Shoah – which must “never be forgotten” – with no Western country ever allowed to again make ancestral European beliefs, and the Western ethos, the raison d’être of a nation-State.

In respect of rediscovering the pagan spirituality of the West a fundamental problem has been a lack of knowledge among those interested in what, exactly, that spirituality is. A problem exacerbated by pre-existing translations of some of the ancient works knowledge of which is necessary in order to understand that spirituality. Works such as the Oedipus Tyrannus and the Antigone by Sophocles, the Agamemnon by Aeschylus, and the mystical texts of the Corpus Hermeticism.”

°°°°°°°

Contents:
Preface
Re-discovering Western Paganism.
An Insight Into Pagan Mysticism.
Regarding Myatt’s Hermetica.
The Divine Pymander.
Myatt’s Monas – A New Translation of Corpus Hermeticum IV.
On Native Egyptian Influence In The Corpus Hermeticum.
Suffering, Honour, And The Culture Of The West.
A New Pagan Metaphysics.
Appendix I – Concerning ἀγαθός and νοῦς in the Corpus Hermeticum.
Appendix II – A Review Of Myatt’s ‘Classical Paganism And The Christian Ethos’.


Anachronistic Copyright

°°°°°°°

In an interesting but perhaps not unexpected development {1} David Myatt has made several of his works – the most popular ones, according to our research – available under a ‘creative commons’ license which allows for royalty-free commercial publication by others.

The works so licensed are:

° Classical Paganism And The Christian Ethos
° Tu Es Diaboli Ianua
° Corpus Hermeticum: Eight Tractates
° The Numinous Way of Pathei-Mathos
° The Gospel According To John: A Translation And Commentary
° The Agamemnon of Aeschylus
° Religion, Empathy, and Pathei-Mathos

A not so unexpected development because, according to Myatt himself, he considers “the abstractions denoted by the terms ‘intellectual property’ and ‘copyright’ to be anachronistic.” {2}

Rumour has it that he plans to make other works of his available under the same commercial license. Coincidently – perhaps? – this would bring his works into almost the same category as O9A works all of which are distributed and classified as being “in the public domain”.

RDM Crew
March 2018 ev

{1} https://davidmyatt.wordpress.com/2018/03/09/david-myatt-opera-omnia/

{2} https://davidmyatt.wordpress.com/2018/03/09/the-numinous-way-of-pathei-mathos/